За проекта

Финансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз

С оглед укрепване на съдебната защита на основните права на затворниците в страните-членки на ЕС, се предвижда да се основе Европейска мрежа на практици и изследователи, работещи в сферата на защита правата на затворниците. Тя ще подобри познанията върху изискванията на правото на ЕС, ще осветли съществуващите системи в различните страни, ще допринесе за разпространението на стандартите, предлагащи най-добра защита, както и на целия опит, придобит от исковете пред националните съдилища за защита на основните права в затворите.

Настоящият проект е първата стъпка към основаването на тази мрежа. Той фокусира върху онези страни, срещу които има осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения, произтичащи от структурни/системни проблеми на националните пенитенциарни системи (пилотни решения, квази-пилотни решения), и които изискват изпълнението на ефективни механизми за обезщетение. Такива страни са в частност Италия, Румъния и България. Условията на задържане в тези страни са били окачествявани като нечовешки и унизителни. В осъдителните решения тези страни са били задължавани да въведат механизъм за обезщетение, който да е в състояние да се справи с тези проблеми.

За да подпомогне изпълнението на този механизъм, проектът предвижда да разясни европейските очаквания на националните власти и да опише различните модели, които съществуват в Европа, за да анализира техните механизми и да открои онези, които се очертават като най-подходящи. Проектът, следователно, анализира правата, приложими в Италия, Германия, Австрия, Франция, Люксембург, Ирландия, Обединеното кралство, Испания, Белгия, Холандия, Румъния и България.

Предвижда се мрежата да обхване всички страни-членки на Европейския съюз.